INTERNET-KAUPLUSE KASUTUSTINGIMUSED 

Internet-kaupluse ADES LAENUD OÜ üldtingimused, asukoht Harjumaa, Tallinna linn, Laagna tee 80, 13816, reg.nr. 12623574, laienevad kõikidele isikutele (eraisik, ettevõte, füüsilisest isikust ettevõtja), kes kasutavad internet-kauplust, ostavad sellest kaupu ja sõlmivad kauba müügilepingu.

Internet-kauplus osutab teenuseid Eesti Vabariigi territooriumil. Kokkuleppel võib internet-kauplus müüa kaupu ka väljaspool Eesti Vabariiki. Sellisel juhul selgitatakse kauba veohind välja poolte läbirääkimiste käigus.

Kauba hind ja kättesaadavus võivad jooksvas korras ja ette hoiatamata muutuda. Kui ostja vormistas tellimuse enne hinna muutust, rakendatakse tellimuse vormistamisel kehtivat hinda.

Firmal Ades Laenud on õigus taganeda internet-kaupluses sõlmitud lepingust ja tellitud kaupa mitte üle anda või jätta teenus osautamata järgmistel juhtudel:

kaup on laos otsas;

kauba hind või omadused on internet-kaupluses valesti kajastatud süsteemis olnud vea tõttu;

ostja asub väljaspool Eestit ja poolte vahel puudub kokkulepe kauba kohaletoimetamiseks väljaspoole Eesti Vabriiki;

kui ostja tegevus ei vasta Ades Laenud OÜ tingimuste sätetele.

Kui firmal Ades Laenud ei ole võimalust tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ja tagastatakse talle tasutud summa juhul, kui ostja jõudis kauba eest teha ettemakse. Lepingust taganemise korral ülalmärgitud juhtudel ei ole ostjal õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid, kui ettemaksu tagastamise nõuet.

Ostukorvi leheküljel võite soovi korral muuta ostukorvi sisu, s.t. eemaldada tellimus ostukorvist. Peale seda, kui olete sisestanud kohaletoimetamise aadressi ja kinnitanud tellimuse, ei saa ostukorvi sisu muuta ja ostukorvis olevad tooted eemaldatakse. Kui ostja katkestab tellimuse vormistamise peale tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi valida uuesti. Kui tellimus ja kontaktandmed on vormistatud korrektselt, võib alustada maksmist.

Internet-kaupluses tellitud kaupade eest võib tasuda pangalingi kaudu.

Kaupade eest tasumise järgselt tuleb lahkuda internet-kaupluse leheküljelt, vajutades klahvi “Tagasi kaupmehe juurde”. Selle järgselt ilmub ekraanile tellimuse kinnitus.

Internet-kaupluses vormistatud tellimused vaadatakse läbi hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul, mille järgselt antakse ostjale tagasisidet.

Kaup toimetatakse kohale tellimuses märgitud aadressil.

Ades Laenud annab kauba üle eranditult vaid ostjale. Kaup edastatakse kolmandatele isikutele volikirja olemasolul, muuhulgas juhul, kui ostja märkis tellimuses kauba ostjana kolmanda isiku.

Ades Laenud võib delegeerida kauba kohaletoimetamise õiguse kolmandatele isikutele, muuhulgas kasutada kullerteenust, sealhulgas Eesti Posti teenust jne.

Enne kauba ostmist võite seda hoolikalt kontrollida. Kui esemel on tehniline viga või kui see ei vasta muule varem kirjeldatud kvaliteedile, tagastame teile kulutatud raha. Järgnevaid kaebuseid vaadatakse läbi hiljemalt  24 tunni jooksul ostmise hetkest arvates.

MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUPADE TAGASTAMINE 

Tarbija võib taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast arvates. Soetatud kaup ei kuulu tagastamisele, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või vastavuses tarbija poolt esitatud tingimustele. Tagastamisele ei kuulu audio- ja videosalvestused, mängud või arvuti tarkvara, mille pakend on avatud. Kui kaup oli soetatud uuena, peab tagastatav kaup olema avamata originaalpakendis. Kasutatud kauba tagastamisel peab kaup olema samas seisukorras ja samas avamata pakendis, milles see toimetati  ostjale.

Kui kaup on soetatud kampaania raames ja kaubale oli lisatud veel mingisugune toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressil info@adeslaenud.ee

Müügilepingust taganemise avalduses peab olema märgitud järgmine teave: tagastatav kaup, tellimuse number ja arveldusarve number, millele peab tagastama raha. Kauba eest tasutud summa (mõistes välja kauba kohaletoimetamise kulud) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale seda, kui müüja on saanud lepingust taganemise teate.

Kui müüja poolt korraldatud kauba kontrolli tulemusel, peale kauba tagastamist selgub, et tagastamisele kuuluva kauba kvaliteet on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada kauba alandamise hind. Vastavasisulise nõude võib müüja esitada ühe kuu jooksul peale kauba tagastamist. Ostja on kohustatud hüvitama kauba hinna juhul, kui kaup on ostja poolt töödeldud, kahjustatud või kolmanda poole õigustega koormatud jm.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Ostja kõiki isikuandmeid, mis said teatavaks internet-kaupluse külastamisel ja ostude sooritamisel, vaadeldakse konfidentsiaalse infona.

Juhul, kui kaup ei vasta lepingu tingimustele, ei vasta toodud näidisele või omab defekte, on tarbijal õigus esitada kaebus ja kaup tagastada. Kasutatud kauba müügi korral ei loeta defektiks kauba amortiseerumist mõistlikes piirides, samuti kauba omadusi, mis ei takista selle kasutamist  vastavalt ettenähtule.

Müüja ei vastuta nende kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mitte eesmärgikohasel kasutamisel, hooldamisel või kauba vigastamisel.

Internet-kauplus ei vastuta lepingu osalise või täieliku täitmatajätmise eest, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõu asjaolud.

Internet-kauplus ei vastuta ostjale tekitatud kaudsete kahjude eest ning ostjale makstav hüvitissumma ei või mingil juhul ületada kauba eest tasutud summat.

Vastuolude korral tingimuste sätete ja müügilepingu vahel, prioriteetide määramisel lähtutakse müügilepingust, seejärel juba tingimustest.

Tingimustega reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Võlaõigusseadusest ja Tarbijakaitse seadusest.

Kui müüja või tootja on kaubale kehtestanud garantii, fikseeritakse vastavad tingimused kirjalikus vormis.

Info tellimuse kohta võib esitada e-posti aadressil: info@adeslaenud.ee

Kõik poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse kooskõlas esitatud kaebusega. Juhul kui pooli rahuldavat lahendust ei õnnestu saavutada, vaatab konflikti läbi kostja elukoha või asukoha järgne kohus. Vaidlusküsimuste lahendamiseks esitavad pooled vajaliku info kirjalikus vormis.